Bergeforsens kraftverk

Dammsäkerhetshöjande åtgärder för att klara att avbörda dimensionerande flöde och därmed sammanhängande vattenståndshöjning. Byggnadsarbetena utfördes under 2002 – 2004. Under 2005 har fyllningsdammarna instrumenterats med bl a temperatur- och tryckmätning. Projektkostnaden är ca 30 Mkr. HydroTerra Ingenjörer AB har medverkat vid upphandling och svarat för projektledning under genomförandeskedet.