Brättne kraftverk

Ombyggnad av regleringsdammen som innebär förbättrad stabilitet och avbördningssäkerhet. Arbetena utfördes under 2003 och 2004. HydroTerra Ingenjörer AB har svarat för projektering och konstruktion av byggnadsarbeten och ny utskovslucka samt medverkat vid upphandling av entreprenaderna. Under byggnadstiden svarade HydroTerra för byggledning och kontroll. Under 2005 har en fortsättning av projektet skett vilken inneburit att även intaget till kraftverket byggts om och försetts med en ny intagslucka. HydroTerras arbetsuppgifter har varit desamma som för regleringsdammen.