Situationsplaner för vattenregleringsföretagen

Vi har under år 2010 tillsammans med Energo utfört situationsanalyser för två regleringsdammar i Indalsälven och Ljusnan.

Ett av syftena med en situationsanalysen är att den ska utgöra stöd vid bedömning av om det finns några händelser/situationer för vilka anläggningsanpassade handlingsplaner bör upprättas och införas i beredskapsplanen.

Ett annat syfte är att få underlag för framtagning av ett mätprogram för anläggningen. Dessutom syftar situationsanalysen till att öka förståelsen hos inblandad personal för vilka händelseutvecklingar som kan leda till dammbrott, hur man kan upptäcka dessa och vilka åtgärder som bör vidtas för att förebygga eller bromsa händelseutvecklingar som kan leda till dammbrott.