Skåpafors kraftverk

Vattenfall AB - Småskalig Vattenkraft har utfört dammsäkerhetshöjande åtgärder. Arbetet bestod av förstärkning av befintlig regleringsdamm samt ombyggnad av befintligt flodutskov. En byggnad för hydraulik- och falsvärmeutrustning har uppförts i anslutning till utskovet. Vidare har intagsledningen till Rexcells industri flyttats. HydroTerra Ingenjörer AB har utfört projektering för arbetena och svarat för byggledning och kontroll under byggnadstiden.